2023/2024

Minor i Erhvervsjura

Beskrivelse

Minor konceptet

En minor giver dig mulighed for at opnå en anden specialisering på din uddannelse. Minoren er en samlet pakke af tre eller fire valgfag, der kan vælges hver for sig, men hvis de bliver valgt samlet udmønter sig i en minor.

Beskrivelse

Denne Minor i erhvervsjura giver mulighed for at forberede sig til cand.merc.(jur.) for en stor del af CBS’s studerende, som ikke har en HA(jur.). Det er således en pathway minor til CM(jur.). Dette gælder for følgende uddannelser på CBS;

HA-almen, HA EB, HA PRO, HA-Shipping, HA-IB, HA-IBP, HA-IT, HA-MAT

Er man bachelorstuderende fra en af disse  uddannelser, kan man søge dispensation fra egen studienævn til at tage denne minor som en pathway minor. Minoren i erhvervsjura giver ikke retskrav på at komme ind på CM(jur.).

For studerende fra alle andre uddannelser på CBS skal følgende krav opfyldes for at kunne blive optaget på CM(jur.): https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/candmercjur-erhvervsoekonomi-jura/optagelse

Struktur

De enkelte kursers omfang i ECTS og deres placering fremgår af nedenstående oversigt. Kursusbeskrivelserne findes i det elektroniske kursuskatalog. Direkte links findes i nedenstående skema.

 

Kursus ECTS
Formueret 7.5
EU-ret 7.5
Dansk Udbudsret 7.5
IT-ret 7.5

Beskrivelse

Formueret

Dette fag omhandler køb og erstatning. Faget introducerer til de centrale erstatningsbetingelser og ansvarsfrihedsgrundene, der kan indebære bortfald eller nedsættelse af skadelidtes erstatningskrav. Faget anvender erstatningsgretlige data heriblandt retspraksis for at fortolke, illustrere og diskutere de erstatningsretlige betingelser. Faget omhandler endvidere reglerne for køb og introducerer til de centrale køberetlige problemstillinger med udgangspunkt i køberetlige data i form af den danske købelov om retspraksis. Der fokuseres i undervisningen på de centrale temaer om fastlæggelse af pris, levering og risikoens overgang, sælgers misligholdelse og købers misligholdelse.

EU ret

Faget omhandler grundlæggende EU-ret, herunder EU’s institutioner, de EU-retlige data i form af EU-retskilder, grundlæggende rettigheder, samspil med national ret og EU-markedsret.

Dansk udbudsret

Faget omhandler offentlige kontrakter med private virksomheder om levering af varer/ tjenesteydelser eller udførelsen af offentlige arbejder. Faget introducerere til forskellige juridiske problemstillinger, udbudsretlige som forvaltningsretlige. Når staten køber ind kan andre hensyn end effektivitet spille ind, da indkøb kan være et redskab til at gennemføre politiske målsætninger om fx færre arbejdsløse, energieffektivitet, regional udvikling eller innovation. Udbudsreglerne foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at undgå korruption, favoritisme og protektionisme. EUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover gælder EU's udbudsdirektiver.

IT-ret

Faget omhandler beskyttelse af immaterielle rettigheder og fokuseres følgelig på den retsbeskyttelse, der kan opnås efter ophavsretsloven, varemærkeloven. Faget omhandler også juridiske forhold om beskyttelse af persondata og handel/markedsføring på digitale medier og platforme herunder de almindelige regler om aftaler, køb mv. Ligeledes omhandler faget regulering af nye teknologier som kunstig intelligens, robotter, Internet of things, LegalTech .

Prøver

Minor i erhvervsjura består af nedenstående prøver. Læringsmålene og reglerne for de enkelte prøver er fastlagt i kursuskataloget. Direkte links til de enkelte prøver er indsat i nedenstående tabel.

 

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS
Formueret Skriftlig stedprøve på CBS' computere 7-trins-skala Ekstern prøve 7.5
EU-ret Skriftlig stedprøve på CBS' computere 7-trins-skala Ekstern prøve 7.5
Dansk Udbudsret Skriftlig stedprøve på CBS' computere 7-trins-skala Intern prøve 7.5
IT-ret Skriftlig stedprøve på CBS' computere 7-trins-skala Intern prøve 7.5

Yderligere oplysninger

Minor coordinator

Christina D. Tvarnø - cdt.law@cbs.dk

Studienævn

HA(jur.)

Tilmelding

Du tilmelder dig minor i erhvervsjura ved at vælge koden BJURM1006U. Når du bruger denne kode bliver du automatisk tilmeldt alle fire kurser.