2016/2017

BA EB - bachelor (BA) i europæisk business

Præambel

I henhold til § 33 i bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen); § 29 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen); og § 20 i bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) har dekanen for uddannelse efter forslag fra studienævnet godkendt følgende studieordning.

Kapitel 1: Studiespecifikke bestemmelser

Uddannelsens betegnelse og varighed

§ 1. Uddannelsens betegnelse er bachelor (BA) i europæisk business. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in European Business.

Stk. 2. Uddannelsen hører under Studienævnet for bachelor i europæisk business.

Stk. 3. Bacheloruddannelsen er et fuldtidsstudium på 3 år normeret til 180 ECTS-point. Fristen for at afslutte uddannelsen er normeret studietid + 1 år efter den studerende har påbegyndt den enkelte uddannelse. Evt. orlovsperioder tæller ikke med i den angivne tidsramme.

Stk. 4.Uddannelseslængden angiver det antal studenterårsværk, der er lagt til grund ved tilrettelæggelsen af uddannelsen. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til en årlig arbejdsbelastning på 1650 arbejdstimer svarende til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, projekter, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen samt selvstudium og eksamensforberedelse og -deltagelse.

Formål

§ 2. Bacheloruddannelsen i europæisk business, BA EB, er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse. Uddannelsen kombinerer engelsk som sprog, samfundsvidenskab og kultur, med vægt på international interaktion. 

Stk. 2. Uddannelsen har til formål at bibringe bacheloren et helhedssyn på erhvervsvirksomheders udvikling fra lokale virksomheder til globale virksomheder samt den kontekst virksomheder agerer i såvel lokalt som globalt. Desuden vil uddannelsen sætte bacheloren i stand til at løse konkrete opgaver af sproglig, interkulturel og forretningsmæssig art. Derudover er formidling og kommunikation på dansk og ’Global Business English’ centrale for uddannelsen. 

Stk. 3. Bacheloren skal i løbet af uddannelsen tilegne sig: 1) sproglige kompetencer på engelsk svarende til mindst C1 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, 2) generisk viden om sprog og relationen mellem sprog og kultur, samt 3) viden om erhvervsvirksomheder og den kontekst de agerer i både i Danmark, i Europa (EU) og i resten af verden.

Stk. 4. Bacheloren skal have videnskabsteoretisk indsigt, der skal fungere som forudsætning for refleksion over kompleks beslutningstagen i virksomheden, samt redskaber til kvalificeret deltagelse i tværfaglig problemløsning. 

Stk. 5. Bacheloren skal besidde metodiske kompetencer til, selvstændigt eller i samarbejde med andre faggrupper eller internationale netværk, at træffe valg, der er solidt forankret i analyser, og som inddrager sproglige og kulturelle såvel som samfundsmæssige og erhvervsøkonomiske forhold. Bacheloren skal kunne koordinere projekter og deltage i alle faser af virksomhedens udvikling fra lokal til regional, og fra national til global virksomhed.

Stk. 6. Bacheloren skal kunne arbejde projekt- og procesorienteret.

Stk. 7. Bacheloren skal i løbet af uddannelsen udvikle sin fleksibilitet, samt evnen til at agere hensigtsmæssigt i fagligt og/eller kulturelt komplekse situationer.

Kompetenceprofil

§ 3. Studienævnet har udarbejdet en kompetenceprofil for uddannelsen, der beskriver uddannelsens mål for læringsudbytte. Den er tilgængelig på CBS’ hjemmeside, nærmere bestemt her på cbs.dk.

Indhold og struktur

§ 4.  Det er et væsentligt sigte med studiet at opnå et frugtbart samspil mellem samfundsvidenskabelige fag og sprogfag. Med henblik på dette indgår der i studiet bl.a. problemorienterede caseopgaver og på flere kurser finder der en kombination af fagelementer sted. Studiet afsluttes med et bachelorprojekt, der skrives på engelsk med en sproglig, kulturel og/eller samfundsvidenskabelig problemstilling.

Stk. 2. Bacheloruddannelsens 1. år (Doing Business in Europe) tager sigte på at give en introduktion til Europa set med en dansk virksomheds øjne samt et godt/operativt fundament i såvel sprog som kultur- og erhvervsøkonomi.

Stk. 3. På bacheloruddannelsens 2. år (Doing Business in and from Europe) er både den europæiske og den internationale forretningskontekst i fokus, dels som selvstændige emner men også som betingelser for virksomhedens udvikling fra lokal til global aktør.


Stk. 4.  På bacheloruddannelsens 3. år (Specialisering) er 5. semester friholdt til specialisering i form af udlandsophold, internship eller valgfag. På 6. semester bliver den studerende rustet til at være en aktiv deltager i virksomhedens udvikling fra lokal til global aktør gennem et kursus i videndeling og projektkoordination. Tværfagligheden og samspillet mellem studiets forskellige elementer konsolideres med bachelorprojektet.


Stk. 5. Det gennemgående/organiserende omdrejningspunkt i uddannelsens samfundsvidenskabelige fag er et virksomhedsperspektiv, hvor man ser på omgivelserne inde fra virksomheden og ud, og progressionen er – ud over en stigende kompleksitet - forbundet med en bevægelse fra Danmark via Europa (EU) til resten af verden.


Stk. 6.  I uddannelsens engelske sprogfag bliver der på 1. år arbejdet primært med reception bl.a. med henblik på at optimere de studerendes evne til at afkode og analysere information til brug i uddannelsens samfundsvidenskabelige fag. På uddannelsens 2. år går man fra reception til produktion. På uddannelsens 3. år professionaliseres sproget, dels ved muligheden for udlandsophold på 5. semester og dels gennem arbejdet med bachelorprojektet, der skrives på engelsk, ligesom der også arbejdes med en professionalisering af den mundtlige sprogfærdighed i 6. semester.


Stk. 7.  Uddannelsens øvrige fag, der er supporterende, supplerende og perspektiverende i forhold til både sprog og de samfundsvidenskabelige fag, består af elementer/fag, der ligger i grænsefladerne mellem sprog, forretningsforståelse og omverdensforståelse og styrker både de studerendes viden, deres metodiske færdigheder og deres handlingskompetencer.


Stk. 8. På de kurser, der omhandler engelsk som sprog gennemføres undervisningen i videst muligt omfang på engelsk. I alle andre fag undervises der dels på dansk og dels på engelsk. Studerende forudsættes at have evnen til at læse og forstå fagsproglige tekster på engelsk samt deltage i undervisning, inklusive eksamination, på engelsk.


Bachelorprojekt

Stk. 9. BA-uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, der emnemæssigt falder inden for studiets fagområder. Bachelorprojektet skrives og forsvares mundtligt på engelsk. Formålet med projektet er at give den studerende mulighed for at forbinde og dokumentere en lang række af de faglige og personlige kompetencer han/hun har oparbejdet i løbet af studiet, i én afsluttende prøve. I forbindelse med udarbejdelsen af bachelorprojektet gives der, ud over vejledning i forbindelse med indhold, også sproglig vejledning i form af f.eks. tutorials/skrivevejledning og timer i mundtlig pragmatik.


Valgfag/udlandsophold/projektorienterede forløb

Stk 10. 5. semester er friholdt til specialisering i form af udlandsophold, internship/projektorienteret forløb og valgfag.

 • Formålet med valgfag er at styrke og supplere den studerendes profil, dvs. at den studerende har mulighed for at gå i dybden med nogle af de aspekter af fagene der måtte være af særlig interesse for den enkelte, hvorved den faglige profil kan tones mere individuelt.
 • En anden mulighed er udlandsophold, hvor du tager kurser svarende til 30 ECTS i udlandet. På den måde kan den studerende bl.a. få styrket sit fremmedsprog.
 • En tredje mulighed er internship/projektorienterede forløb, som kan erstatte valgfag. Der gives enten 7,5 eller 15 ECTS for internship/projektorienteret forløb. Den studerende skal have forløbet godkendt af studienævnet.

Uddannelsens struktur
Stk. 11. De enkelte kursers omfang i ECTS og deres placering på uddannelsen fremgår af nedenstående oversigt. Kursusbeskrivelserne findes i det elektroniske kursuskatalog. Direkte links findes i nedenstående skema.

1. år - 1. semester

Kursus ECTS
Danske virksomheder i Europa7.5
Culture and Cultural Economy7.5
Sprog, tekster og virksomheden15

1. år - 2. semester

Kursus ECTS
Erhvervsøkonomi15
Mikroøkonomi7.5
English in Oral Communication Contexts7.5

2. år - 3. semester

Kursus ECTS
Europe as a Multicultural Business Environment15
International Business7.5
Tekster i organisationen7.5

2. år - 4. semester

Kursus ECTS
Communicating across Cultures7.5
Videnskabsteori og metode7.5
Internationalisering - uden for Europa7.5
Kommunikation på tværs7.5

Kursus ECTS

3. år - 5. semester

Valgfrit semester: udlandsophold, internship/projektorienteret forløb, valgfag:
Kursus ECTS
Valgfag30

Ved internship/projektorienteret forløb kan der vælges mellem:
Kursus ECTS
Projektorienteret forløb - 15 ECTS15
Projektorienteret forløb - 7,5 ECTS7.5

3. år - 6. semester

Kursus ECTS
Videndeling og projektkoordination7.5
Oral Presentation and Interaction7.5
Bachelorprojekt15

Prøver


§ 5.
Uddannelsen omfatter nedenstående prøver. De enkelte prøvers læringsmål og eksamensbestemmelser findes i det elektroniske kursuskatalog. I skemaet nedenfor er der indsat direkte links til de enkelte prøver.

Prøverne summerer i alt 180 ECTS.

1. år - 1. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Danske virksomheder i EuropaMundtlig stedprøve7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Culture and Cultural EconomyMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Sprog, tekster og virksomhedenSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve1515

1. år - 2. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
ErhvervsøkonomiMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaIntern prøve1515
MikroøkonomiSkriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
English in Oral Communication ContextsMundtlig stedprøve7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5

2. år - 3. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Europe as a Multicultural Business EnvironmentMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaIntern prøve1515
International BusinessSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Tekster i organisationenSkriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5

2. år - 4. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Communicating across CulturesSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Videnskabsteori og metodeMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Internationalisering - uden for EuropaSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Kommunikation på tværsSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5

3. år - 5. semester

Valgfrit semester: udlandsophold, internship/projektorienteret forløb, valgfag:
Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
ValgfagSe den enkelte kursusbeskrivelseSe den enkelte kursusbeskrivelseSe den enkelte kursusbeskrivelse30Se den enkelte kursusbeskrivelse

Ved internship/projektorienteret forløb kan der vælges mellem:
Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Projektorienteret forløbMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaIntern prøve1515
Projektorienteret forløbSkriftligt produkt udarbejdet hjemmeBestået/ikke beståetIntern prøve7.57.5

3. år - 6. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Videndeling og projektkoordinationSkriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Bachelor ProjectMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve1515
Oral Presentation and InteractionMundtlig stedprøve7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5

Forudsætninger for indstilling til prøver: obligatoriske aktiviteter


§ 5A.
Der er ingen obligatoriske aktiviteter på uddannelsens obligatoriske fag.

Censorkorps


§ 6.
Uddannelsen hører under censorkorpset for de erhvervssproglige uddannelser.

Beståkrav


§ 7.
De generelle beståkrav fremgår af § 26.

Øvrige studiespecifikke bestemmelser


§ 8.
Uddannelsen har kurser der undervises og udprøves henholdsvis på dansk, engelsk eller på et af de øvrige fremmedsprog fransk, spansk eller tysk. Dette fremgår i parentesen i tabellen ovenfor.

Undervisningsformer


§ 9.
Undervisningen er tilrettelagt i overensstemmelse med CBS’ læringsstrategi og består af en kombination af undervisningsmetoder, fx forelæsninger, studenteroplæg, workshops, øvelser, cases og projekter. IT-værktøjer og andre digitale medier anvendes aktivt til videndeling og kollaborative læreprocesser. Det er målsætningen, at den pædagogiske tilgang - så vidt muligt - skal være tværfaglig, problembaseret, studenterinvolverende og erhvervsrettet. Dette opnås gennem at basere øvelserne og udprøvningen i et stort antal kurser på praksisnære cases og projektopgaver.

Stk. 2.De semesteransvarlige indgår i samarbejdet om tilrettelæggelse af undervisningen, jf. § 11. Studienævnet godkender kursusbeskrivelser, lektionsplaner og pensumlister.

Stk. 3. De fagansvarlige, de semesteransvarlige og kursuskoordinatorerne drager ved planlægningen af undervisningen omsorg for, at fagets særlige metodespørgsmål bliver behandlet.

§ 10.
(Benyttes ikke).

Kapitel 2: Generelle bestemmelser for bacheloruddannelser

§ 11. Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem studielederen, de fagansvarlige og fagenes undervisere. Studienævnet godkender plan for tilrettelæggelse af undervisningen.

Undervisnings- og eksamenssprog

§ 12.Prøverne aflægges på dansk, jf. dog stk. 3-5, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Prøverne kan dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk.

Stk. 2. På uddannelser, der udbydes på dansk, skal man være indstillet på at skulle kunne læse svenske, norske og engelske tekster og at kunne deltage i undervisning på disse sprog.

Stk. 3. Der kan forekomme engelske ord og sentenser på engelsk i opgaveteksten, og opgaveteksten kan endvidere være vedlagt bilag på engelsk.

Stk. 4. Har undervisningen i et kursus været gennemført på et fremmedsprog, vil det fremgå af kursusbeskrivelsen, og prøven aflægges så på dette sprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog. Studienævnet kan fravige denne regel.

Stk. 5. Studienævnet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Det gælder dog ikke, hvis det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk eller i et bestemt andet sprog.

Stk. 6. Ansøgninger efter stk. 5 skal indsendes til studiesekretariatet senest 1 måned inden prøvens afholdelse.

Stk. 7. Bestemmelserne vedrørende eksamenssprog gælder for såvel mundtlige som skriftlige stedprøver som for alle former for skriftlige opgavebesvarelser, der udarbejdes hjemme (seminarer, projekter m.v.) og som skal underkastes bedømmelse.

Forudsætninger for indstilling til en prøve: obligatoriske godkendelsesopgaver og krav om aktiv undervisningsdeltagelse

§ 13.Ud over de i § 5 omhandlede prøver, der indgår i det samlede eksamensresultat, kan der i de enkelte kurser stilles krav om, at der i forbindelse med undervisningen afleveres en eller flere opgavebesvarelser til bedømmelse (såkaldte obligatoriske godkendelsesopgaver). Det er en forudsætning, for at den studerende kan indstille sig til og deltage i den afsluttende prøve i kurset, at det fastsatte antal obligatoriske godkendelsesopgaver er afleveret og bedømt "Godkendt" inden en fastsat frist. De nærmere bestemmelser om opgavernes antal, form og øvrige vilkår fremgår af kursusbeskrivelsen for det pågældende kursus.

Stk. 2. En studerende, der efter udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist mangler at få godkendt én eller flere opgaver i forhold til det fastsatte krav til antal godkendte opgaver i kurset, har mulighed for at få udleveret ekstra opgaver. Dette forudsætter dog, at den studerende har gjort forsøg i alle stillede opgaver, medmindre det kan godtgøres at manglende aflevering skyldes sygdom eller lignende.

Stk. 3. Ud over de i § 5omhandlede prøver, der indgår i det samlede eksamensresultat, kan der i de enkelte kurser stilles krav om, at deltagelse i undervisningen i nærmere specificeret omfang og form, er en forudsætning for, at den studerende kan indstille sig til og deltage i prøven i kurset; der vil være tale omafgrænsede dele af undervisningen (fremlæggelsesseminarer, caseforløb og lign.).De nærmere bestemmelser fremgår af kursusbeskrivelsen for det pågældende kursus, jf. også § 27, stk. 3.

Til- og framelding til fag og prøver

§ 14. Den studerende er forpligtet til i april måned at årstilmelde sig til det kommende studieår, jf. § 7, stk. 1, i uddannelsesbekendtgørelsen. CBS tilmelder på denne baggrund den studerende til de 60 ECTS, der ligger på dette studieår, og derudover foretages en semestervis tilmelding af evt. manglende fag fra tidligere studieår.

Stk. 2. De studerende tilmelder sig valgfag via Selvbetjeningen. Studerende, der ikke er tilmeldt obligatoriske fag og valgfag svarende til mindst 60 ECTS på et studieår, skal selv tilmelde sig valgfag, herunder sommerskolefag, svarende til de manglende ECTS i det kommende semester, således at den studerende i alt er tilmeldt mindst 60 ECTS i det kommende studieår.

Stk. 3. Inden for en frameldingsperiode kan de studerende framelde sig fag, de er tilmeldt, hvis tilmeldingen jf. stk. 1 er mere end 60 ECTS på et studieår eller mere end 30 ECTS på et semester, således at de i alt kun er tilmeldt 60 ECTS på et studieår/30 ECTS på et semester. Der er et frameldingsvindue både forud for forårs- og efterårssemestret.

Stk. 4. Manglende årstilmelding, jf. stk. 1, resulterer i, at den studerende bliver udskrevet fra uddannelsen, jf. § 32, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).

Stk. 5. Den studerende kan frameldes et eller flere fag eller fagelementer, hvis 1) den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis 2) der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse, og hvis den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet, eller hvis 3) den studerende er iværksætter, jf. § 18, eller hvis 4) den studerende er formand i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet. Frister for indsendelse af dispensationsansøgninger fastsættes på studenterintranettet.

Stk. 6. Ved udvælgelse til valgfag anvendes lodtrækning blandt de studerende, der opfylder betingelserne for at kunne tage det pågældende valgfag, hvis der er flere ansøgere til faget, end der er pladser til rådighed. For visse valgfag sker udvælgelsen ikke ved lodtrækning, men i stedet på baggrund af en motiveret ansøgning; det vil fremgå af valgfagsudbuddet på cbs.dk.

Stk. 7. Den studerende er automatisk tilmeldt til prøven/prøverne, når den studerende er tilmeldt et fag eller fagelement, hvortil der er tilknyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted til den ordinære prøve (1. prøveforsøg), og der er brugt et prøveforsøg, jf. § 27, stk. 1, medmindre der er dispenseret i medfør af stk. 8. Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, jf. § 13, stk. 1 og 3, er der brugt et prøveforsøg, jf. § 27, stk. 1, medmindre der er dispenseret i medfør af stk. 8.

Stk. 8. Universitetet kan dispensere fra reglerne i stk. 7, hvis 1) den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis 2) der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse, hvis 3) den studerende er iværksætter, jf. § 18, eller hvis 4) den studerende er formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Frister for indsendelse af dispensationsansøgninger fastsættes på studenterintranettet.

Førsteårsprøven

§ 14A. I henhold til §§ 17-19 i eksamensbekendtgørelsen gælder de i stk. 2-6 nævnte særlige bestemmelser for førsteårsprøven.

Stk. 2. Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i de i § 5 nævnte prøver på 1. studieår.

Stk. 3. For uddannelser, der begyndes 1. september, meddeles resultatet af første prøveforsøg inden 1. august det efterfølgende år. Hvis den ordinære prøve ikke er bestået, tilmeldes den studerende automatisk til omprøve i samme eksamenstermin, dog senest i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende senest inden udgangen af september. For uddannelser, der begyndes 1. februar, meddeles resultatet af første prøveforsøg, senest inden den 1. februar det efterfølgende år.

Stk. 4. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 5, bortfalder adgangen til yderligere eksamensforsøg, jf. § 27, stk. 1.

Stk. 5. De i stk. 2 omhandlede prøver skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. De generelle beståkrav fremgår af § 26, og evt. studiespecifikke beståkrav fremgår af § 7.

Stk. 6. Studienævnet kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidsfrister, der er fastsat i stk. 2-5, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Omprøve

§ 15. Den studerende tilmeldes automatisk til omprøven (2. og 3. prøveforsøg), når den pågældende prøve ikke er bestået. Den studerende kan foretage rettidig framelding fra en omprøve (2. og 3. prøveforsøg), jf. stk. 5. Den studerende har brugt et prøveforsøg, jf. § 27, stk. 1, hvis den studerende ikke foretager rettidig framelding.

Stk. 2. På uddannelser, hvor der er to årlige eksamensterminer (semestereksamener), er studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, automatisk tilmeldt til omprøven (2. prøveforsøg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Stk. 3. På uddannelser, hvor der er flere eksamensterminer end i stk. 2, er studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, automatisk tilmeldt til omprøven (2. prøveforsøg), der afholdes snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve.

Stk. 4. Reglerne om automatisk tilmelding til omprøve (2. prøveforsøg) fraviges, hvis den studerende ikke gives mulighed for at opfylde de krav, som er fastsat i medfør af § 13, stk. 1 og 3, inden 2. prøveforsøg afholdes. Den studerende tilmeldes næstkommende prøveforsøg, hvilket typisk vil være den ordinære prøve det efterfølgende studieår.

Stk. 5. Fristen for at framelde sig til en omprøve er 1 måned før prøvens påbegyndelse. Studerende, der afventer en bedømmelse, er undtaget fra denne frist for så vidt angår omprøven i det pågældende fag.

Stk. 6. Om krav til dokumentation m.v. for så vidt angår sygdom under en prøve henvises til CBS’ regler vedr. sygdom i forbindelse med en prøve. Vær opmærksom på dokumentationsfristen nævnt i reglerne.

Stk. 7. Omprøve afholdes efter samme læringsmål, som gælder for den ordinære prøve.

Stk. 8. Omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve, medmindre:

 1. der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende omprøven, eller
 2. der er tale om en skriftlig stedprøve, hvor antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve.

Stk. 9. Det er ikke muligt at fastsætte en anden prøveform for bachelorprojektet.

Studieaktivitetskrav

§ 16. Den studerende skal bestå minimum 30 ECTS hvert studieår for at kunne fortsætte på uddannelsen (studieaktivitetskrav). Den studerende skal have mulighed for 3 prøveforsøg, jf. § 27, stk. 1, i de fag eller fagelementer, som indgår i studieaktivitetskravet.

Stk. 2. Studiechefen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, jf. stk. 1, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse.

Ekstraordinær omprøve og tilbud om ombedømmelse/omprøve

§ 17. Såfremt der foranstaltes eller gives tilbud om ekstraordinær omprøve efter eksamensbekendtgørelsens § 21 (vedr. mangler ved prøven) eller gives tilbud om ombedømmelse/omprøve efter eksamensbekendtgørelsens § 36 eller § 41 (vedr. klage over prøven), gælder samme læringsmål som for den ordinære prøve.

Stk. 2. De i stk. 1 omtalte prøver kan afholdes efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for omprøven, hvis der er tale om et tilbud om en ekstraordinær omprøve.

Iværksættere

§ 18. For at være iværksætter skal den studerende dokumentere enten at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller at være en del af et iværksættermiljø, f.eks. et universitets inkubator- og iværksættermiljøer samt regionale vækstmiljøer, jf. § 8, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen.

Stk. 2. Som iværksætter efter stk. 1 betragtes studerende, der har et registreret CVR-nr. eller kan dokumentere, at de er optaget på et af de programmer, som udbydes af Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) eller tilsvarende. Den studerende skal følge det registrerede iværksætterprogram i henhold til programmets løbende krav.

Prøveformer

§ 19. Prøverne er tilrettelagt som individuelle prøver eller som gruppeprøver. Den konkrete prøveform, herunder om det er en individuel prøve, en gruppeprøve eller en kombination af disse, fremgår af kursusbeskrivelsen for den pågældende prøve, jf. links i § 5.

Stk. 2. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Stk. 4. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, og som ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal den enkelte studerende individualisere sin del af besvarelsen på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse. Se 'Notat om individualisering af skriftlige opgavebesvarelser' i den studieadministrative regelsamling.

Stk. 5. For gruppeprøver fastsættes i eksamensbestemmelserne for den enkelte prøve, jf. stk. 1, bestemmelser om de af de nedenfor nævnte forhold, der er relevante for den pågældende prøveform:

 1. maksimalt antal deltagere i en gruppe
 2. den til den mundtlige prøve afsatte eksaminationstid, jf. stk. 3
 3. kravene til individualiseringen, jf. stk. 4.

Stk. 6. Hvis de studerende ved en prøve, der efter eksamensbestemmelserne afholdes som gruppeprøve, kan vælge i stedet at erlægge prøven som en individuel prøve, angives dette i kursusbeskrivelsen. Hvor den pågældende prøve omfatter både en skriftlig og en mundtlig del, skal begge dele i så fald erlægges som individuel prøve.

Stk. 7. Ved mundtlige prøver på baggrund af skriftligt produkt gælder for alle variationer:

 1. at aflevering af det skriftlige produkt er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve,
 2. at såvel det skriftlige produkt som den mundtlige præstation indgår i bedømmelses­grundlaget,
 3. at bedømmelsen er en samlet vurdering (helhedsbedømmelse) af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.

Eksamensregler

§ 20. En studerende, der deltager i en prøve, har pligt til at gøre sig bekendt med og at overholde de bestemmelser, der er fastsat for den pågældende prøve, samt de generelle regler, som den pågældende prøve er omfattet af. Dette gælder navnlig:

 • Eksamensbestemmelserne for prøven som fastsat i kursusbeskrivelsen, jf. links i § 5.
 • Regler for skriftlige stedprøver på CBS, herunder regler for elektroniske hjælpemidler, jf. § 21, stk. 3.
 • Regler for akademisk redelighed, jf. § 4 i CBS’ Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger.

Stk. 2. Det er ikke tilladt de studerende, at foretage lyd- og/eller billedoptagelser under en prøve eller under voteringen.

Stk. 3. I eksamensbestemmelserne for den enkelte prøve er det angivet, hvor mange sider opgavebesvarelsen højst må bestå af. Følgende bestemmelser gælder desuden:

 1. Det maksimalt tilladte sideantal inkluderer ikke: forside, litteraturliste og evt. bilag. Bilagene indgår desuden ikke i bedømmelsen.
 2. Siderne skal have en margen på mindst 3 cm i top og bund og mindst 2 cm i hver side. Fontstørrelsen skal være minimum 11 punkt.
 3. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.
 4. Opgavens sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum) pr. side.

Stk. 4. Ved digital aflevering erklærer den studerende, at opgavebesvarelsen overholder reglerne for akademisk redelighed, formkrav og omfang, gennem en digital forfattererklæring.

Stk. 5. Overtrædelse af bestemmelser og regler omfattet af stk. 1-2 sanktioneres efter bestemmelserne i CBS’ Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger.

Stk. 6. Overtrædelse af de i stk. 3-4 nævnte formkrav eller formkrav fastsat i kraft af § 19, stk. 4, kan medføre en afvisning af opgavebesvarelsen, jf. § 24, stk. 3, i eksamensbekendtgørelsen. Hvis opgavebesvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

Hjælpemidler

§ 21. Hvilke hjælpemidler, der må medbringes ved skriftlige stedprøver, fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af eksamensbestemmelserne, jf. stk. 1, må der ikke medbringes hjælpemidler, hverken skriftlige eller tekniske, bortset fra simple skrive- og tegneredskaber.

Stk. 3. Hvor det af eksamensbestemmelserne, jf. stk. 1, fremgår, at der må medbringes elektroniske hjælpemidler, gælder bestemmelserne i Regler for skriftlige stedprøver på CBS, herunder regler for elektroniske hjælpemidler.

Særlige prøvevilkår

§ 22. Studienævnet kan fravige de fastsatte eksamensbestemmelser for de enkelte prøver med henblik på at tillade særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når dette skønnes nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Der er en forudsætning, at der med tilladelsen ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Stk. 2. Hvor det af målbeskrivelserne for en prøve fremgår, at der ved bedømmelsen af prøven også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, kan studienævnet dispensere herfra for studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse.

Stk. 3. Studerende, der ønsker tilladelse til at aflægge en prøve på særlige vilkår efter stk. 1, eller at få dispensation efter stk. 2, skal senest 2 måneder inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til studiesekretariatet. Den rette blanket udfyldes og vedhæftes den begrundede dispensationsansøgning, med den nødvendige dokumentation vedlagt. Ansøgningen sendes til uddannelsens dispensationsmailadresse. Adressen kan findes på studenterintranettet.

Afholdelse af prøver i udlandet

§ 23. Universitetet kan afholde en prøve på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i en prøve i Danmark, og når den studerende og vedkommende prøvested er indforstået hermed. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde sted efter eksamensbekendtgørelsens regler i øvrigt.

Stk. 2. Studieleder træffer afgørelse om hvorvidt prøven kan afholdes i udlandet og udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet.

Stk. 3. Universitetet afholder de særlige udgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse i udlandet.

Stk. 4. Ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet finder bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten anvendelse.

Stk. 5. Universitetet kan lade den studerende helt eller delvist betale de udgifter, som universitetet har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af universitetet meddelt skøn over beløbets forventede størrelse. Universitetet kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

Stk. 6. For afholdelse af prøver i udlandet gælder betingelserne og bestemmelserne i CBS’ retningslinjer for afholdelse af prøver i udlandet.

Bedømmelse

§ 24.Prøverne er enten interne eller eksterne:

 • Interne prøver bedømmes af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet eller ved andre universiteter med samme eller beslægtede uddannelser.
 • Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én censor der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser (ekstern censor).

Stk. 2. Det fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver, hvorvidt de er interne eller eksterne, jf. link i § 5.

Stk. 3. Ved bedømmelsen af prøverne gives bedømmelse efter bestemmelserne i karakterbekendtgørelsen.

Stk. 4. Bedømmelsen af obligatoriske godkendelsesopgaver eller undervisningsdeltagelse, jf. § 13, foretages af underviseren/underviserne ved den pågældende undervisning, og der anvendes bedømmelsen "Godkendt"/"Ikke godkendt".

Meddelelse af bedømmelsen

§ 25. Ved prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles umiddelbart efter prøvens afholdelse, skal bedømmelsen være offentliggjort senest 4 uger efter prøvens afholdelse, jf. dog stk. 2. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Ved bachelorprojekter, kandidatspecialer og masterprojekter skal bedømmelsen være meddelt senest 6 uger efter, at projektet/specialet er indleveret til bedømmelse.

Stk. 3. Studielederen kan fravige den i stk. 1-2 fastsatte frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres inden for den fastsatte frist, skal den studerende hurtigst muligt underrettes herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen bliver meddelt.

Regler om beståkrav og prøveforsøg

§ 26. Hver prøve skal bestås for sig. For at bestå en prøve skal den studerende have opnået bedømmelsen 02 eller ”Bestået”.

Stk. 2. Hver prøve kan tages om for sig. Dog kan beståede prøver ikke tages om.

Stk. 3. Består en prøve af flere delprøver, er karakteren gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen, jf. dog stk. 4. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Stk. 4. Hvis delkaraktererne tæller med forskellig vægt, er det angivet i prøveoversigten i § 5. I så fald er den samlede karakter summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene og herefter afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Stk. 5. Er prøven opdelt i delprøver, kan hver delprøve tages om for sig. Dog kan beståede delprøver samt ikke-beståede delprøver, der indgår i beståede prøver, ikke tages om.

Stk. 6. Evt. krav om at der ved en eller flere delprøver skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen, fremgår af § 7. Hvis der ikke er fastsat sådanne regler i § 7, skal blot den samlede prøve bestås, hvorfor en delprøvekarakter på -3 eller 00 kan indgå i de endelige delkarakterer, såfremt udregningen af den samlede karakter efter stk. 4 resulterer i minimum 02.

Stk. 7. Beregningen af det samlede karaktergennemsnit for uddannelsen sker på baggrund af de i prøveoversigten i § 5 angivne vægte.

Stk. 8. Ved fornyet deltagelse i prøver eller anden form for bedømmelse er den højest opnåede karakter gældende, jf. dog § 37, stk. 4, i eksamensbekendtgørelsen.

§ 27.En studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve, jf. dog stk. 2. Studienævnet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå.

Stk. 2. Den studerende skal deltage i 3. prøveforsøg i et fag, der ikke længere udbydes, senest 16 måneder efter at undervisningen i faget er afsluttet.

Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Undervisningsdeltagelse, hvortil der er knyttet praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve.

Eksamensbevis

§ 28.  CBS udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse i overensstemmelse med kravene hertil i § 31 i eksamensbekendtgørelsen. Beviset skal være afsendt til den færdiguddannede senest 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttende prøve er meddelt. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført denne, har ret til at få dokumentation for de beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-point.

Orlov

§ 29.En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler for at få orlov samt de bestemmelser, der gælder for studerende på orlov, henvises til Regler om orlov for studerende ved bachelor- og kandidatuddannelser på CBS.

Studieordning

§ 30.Studieordningen og diverse regelsæt, der henvises til i denne studieordning, er tilgængelige på CBS’ hjemmeside, nærmere bestemt på hhv. studieordninger.cbs.dk og iden studieadministrative regelsamling (SAR).

Dispensation fra studieordningen

§ 31. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

Stk. 2. Dispensation fra studieordningen, der forudsætter dispensation fra en bekendtgørelse, kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Merit

§ 32. Beståede uddannelseselementer i uddannelsen ved et andet universitet ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer omfattet af denne studieordning.

Stk. 2. Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 og 2 træffes på grundlag af en faglig vurdering.

§ 33. Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge studienævnet om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer.

Stk. 2. Godkendelse af forhåndsmerit efter stk. 1 kan kun gives, hvis den studerende i forbindelse med ansøgningen om forhåndsmerit forpligter sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende den fornødne dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået, til hjemuniversitetet. Desuden skal den studerende give sit samtykke til, at hjemuniversi­tetet kan indhente de nødvendige oplysninger hos værtsinstitutionen, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen.

Stk. 3. Når der foreligger dokumentation for, at de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er beståede, godkender hjemuniversitetet administrativt, at disse meriteres ind i uddannelsen ved universitetet.

Stk. 4. Efter forslag fra den studerende kan universitetet i de tilfælde, hvor de forhåndsmeriterede uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes, foretage ændringer i forhåndsmeritten efter stk. 1. Den studerende har ansvaret for og initiativpligten til at sammensætte forslag til studieplan. Universitetet yder faglig støtte, hvis den studerende efterspørger dette. Studienævnsformanden kan i særlige tilfælde godkende ændringer i studienævnets afgørelser om forhåndsmerit.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 1 og 4 træffes på grundlag af en faglig vurdering.

§ 34. Uddannelseselementer, der ønskes overført fra andre uddannelser, overføres med udgangspunkt i den normerede studiebelastning angivet i ECTS-point fastsat i vedkommende studieordning. Der kan, af hensyn til uddannelsens opbygning, forekomme afvigelser mellem det ækvivalerende antal ECTS-point og det reelt overførte, idet uddannelsens samlede ECTS-point skal resultere i det i § 1, stk. 1, angivne antal ECTS-point.

Stk. 2.Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen eller 13-skalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt, og hvis det ækvivalerer eller træder i stedet for et uddannelseselement, der efter eksamensbestemmelserne i denne studieordning bedømmes efter 7-trins-skalaen, overføres karakteren, der, hvis den er givet efter 13-skalaen, konverteres til 7-trins-skalaen. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som ”Bestået”. Ved overførsel som ”Bestået” indgår den pågældende prøve ikke i beregningen af karaktergennemsnittet.

§ 35. Ansøgning om merit eller forhåndsmerit indsendes til studiesekretariatet, stilet til studienævnet, på et særligt skema vedlagt nødvendig dokumentation. Se vejledning om ansøgning om merit på studenterintranettet.

Stk. 2. Vedrørende klager over meritafgørelser, se kapitel 3.

Kapitel 3: Klager

Klager over prøver m.v.

§ 36. En studerende har adgang til at indgive klage over prøver og anden bedømmelse. Om de nærmere regler for at indgive en begrundet klage, herunder de fastsatte tidsfrister, henvises til reglerne i kapitel 7 i eksamensbekendtgørelsen og til vejledningen herom på studenterintranettet.

Klager over afgørelser vedrørende merit

§ 37. Klager over studienævnets afgørelser af, om allerede beståede danske uddannelseselementer kan erstatte dele af uddannelsen (merit) samt klager over studienævnets afgørelser af, om planlagte danske eller udenlandske uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af uddannelsen (forhåndsmerit), kan indbringes for et ankenævn for meritafgørelser, jf. bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2013 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen).

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Ankenævnet for meritafgørelser, men indgives til rektor for CBS. Den begrundede klage sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Klagen kan ligeledes fremsendes til: legal@cbs.dk. CBS har mulighed for at behandle ansøgningen igen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresender CBS klagen til Ankenævnet for meritafgørelser ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen, inden for en frist på 1 uge. Evt. kommentarer medsendes til nævnet. Ankenævnet for meritafgørelser træffer den endelige administrative afgørelse.

§ 38. Klager over studienævnets afgørelser af, om allerede beståede udenlandske uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af uddannelsen (merit), kan indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet, men indgives til rektor for CBS. Den begrundede klage sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Klagen kan ligeledes fremsendes til: legal@cbs.dk. CBS har mulighed for at behandle ansøgningen igen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresender CBS klagen til Kvalifikationsnævnet ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen, inden for en frist på 1 uge. Evt. kommentarer medsendes til nævnet. Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Klager over andre afgørelser

§ 39. Klager over studienævnets eller studielederens afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til rektor for CBS. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. CBS’ afgørelse i henhold til stk. 1 kan af klageren indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til styrelsen men indgives til rektor for CBS. Den begrundede klage sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Klagen kan ligeledes fremsendes til: legal@cbs.dk. CBS videresender klagen til styrelsen – ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af mindst en uge at kommentere denne udtalelse. Klagerens eventuelle kommentarer medsendes til styrelsen.

Stk. 3. Der henvises i øvrigt til CBS’ Retningslinjer vedrørende studerendes adgang til at klage over studienævns, studielederes og studieadministrationens afgørelser.

Klager over undervisning m.v.

§ 40. Klager over undervisning, vejledning eller andre forhold vedrørende tilrettelæggelse af uddannelsen kan indbringes for studienævnet.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 41. Nærværende studieordning gælder for studerende, der påbegynder uddannelsen pr. 1. september 2016 eller senere og for studerende omfattet af § 42, stk. 1.

Stk. 2. 2015-studieordningen ophæves pr. 1. september 2016, jf. dog stk. § 42, stk. 2 og 3.

§ 42. Studerende med engelsk som sprogretning, der er påbegyndt uddannelsen efter 2015-studieordningen, eller som i medfør af overgangsbestemmelserne deri er overført til 2015-studieordningen,overføres til nærværende studieordning, således at denne får virkning for den resterende del af uddannelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Studerende med fransk, spansk eller tysk som sprogretning, der er påbegyndt uddannelsen efter 2015-studieordningen, eller som i medfør af overgangsbestemmelserne deri er overført til 2015-studieordningen, skal færdiggøre deres uddannelse efter de studiespecifikke bestemmelser (herunder studiestrukturen) i 2015-studieordningen, jf. § 4, stk. 11 i 2015-studieordningen og nedenstående oversigt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den tidsfrist for at færdiggøre uddannelsen, der er angivet i § 1, stk. 3 i 2015-studieordningen, gælder kun for studerende optaget 1. september 2014 eller senere.

Uddannelsens struktur for studerende optaget i 2014 og 2015, jf § 42:

2. år - 3. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Europe as a Multicultural Business EnvironmentMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaIntern prøve1515
International BusinessSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve7.57.5

Derudover et af følgende kurser alt efter sprogretning:

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Tekster i organisationen (fransk)Skriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Tekster i organisationen (spansk)Skriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Tekster i organisationen (tysk)Skriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5

2. år - 4. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Communicating across CulturesSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Videnskabsteori og metodeMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Internationalisering - uden for EuropaSkriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaIntern prøve7.57.5

Derudover et af følgende kurser alt efter sprogretning:

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Kommunikation på tværs (fransk)Skriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Kommunikation på tværs (spansk)Skriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Kommunikation på tværs (tysk)Skriftligt produkt udarbejdet hjemme7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5

3. år - 5. semester for studerende optaget i 2014

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
MikroøkonomiSkriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
ValgfagSe den enkelte kursusbeskrivelseSe den enkelte kursusbeskrivelseSe den enkelte kursusbeskrivelse22,522,5

3. år - 5. semester for studerende optaget i 2015

Valgfrit semester: udlandsophold, internship/projektorienteret forløb, valgfag:

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Valgfag30Se den enkelte kursusbeskrivelse

3. år - 6. semester

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Videndeling og projektkoordinationSkriftlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5

Derudover et af følgende kurser alt efter sprogretning:

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Mundtlig præsentation og interaktion (fransk)Mundtlig stedprøve7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Oral Presentation and Interaction (Spanish)Mundtlig stedprøve7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Mundtlig præsentation og interaktion (tysk)Mundtlig stedprøve7-trins-skalaEkstern prøve7.57.5
Bachelor ProjectMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve1515
Bachelor ProjectMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve1515
Bachelor ProjectMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt7-trins-skalaEkstern prøve1515